OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Lenzkes Techniki Mocowania Sp. z o.o.

ul.Wichrowa 20C

60-449 Poznań


OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

obowiązują od dnia 1 marca 2006 r. , aktualna wersja z dnia 18 marca 2015 r. dostępna jest do pobrania na stronie http://pl.lenzkes.com/warunki-handlowe

 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują we wszystkich stosunkach handlowych powstałych między spółką Lenzkes Techniki Mocowania Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wichrowa 20C (zwaną w dalszej części LTM) a podmiotami trzecimi (dalej określonymi jako Klient). LTM nawiązuje współpracę wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcami). Domniemywa się, że Klient prowadzi taką działalność. Niniejsze Warunki nie są wiążące dla konsumentów.

  2. Umowa może zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach handlowych. Postanowienia takie wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez LTM. W razie wprowadzenia do umowy postanowień dodatkowych lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowią inaczej.

 2. Oferty i informacje handlowe

  1. Ustala się również, iż oferty LTM nie mają charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie w każdym czasie, chyba że w ofercie zostało wyraźnie zastrzeżone, iż ma ona charakter wiążący. W takim wypadku warunki określone w ofercie LTM wiążą Strony aż do momentu upływu terminu wskazanego w ofercie.

  2. Zawarte w ofercie dane wskazujące na rozmiar lub wagę towarów nie mają charakteru wiążącego, chyba że w ofercie zostało wyraźnie zastrzeżone, iż mają one charakter wiążący.

  3. LTM zastrzega sobie możliwość ustnego złożenia oferty Klientowi przez swojego pracownika za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  4. W razie wątpliwości uznaje się, iż materiały handlowe oraz informacyjne LTM nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wzory, prospekty, katalogi, cenniki i wszelkie inne mające taki charakter należy traktować wyłącznie jako informacje handlowe, stanowiące w szczególności zaproszenie do rokowań.

 3. III. Warunki sprzedaży, zamówienia, próba

  1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia oferty LTM lub potwierdzenia przez LTM zamówienia złożonego przez Klienta.

  2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, przyjęcie oferty wymaga złożenia oświadczenia o jej przyjęciu w formie ustnej za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w formie pisemnej.

  3. Klient może zastrzec, iż zawarcie umowy sprzedaży oferowanych przez LTM towarów uzależnia od pozytywnego upływu okresu próby. W takim przypadku LTM prześle Klientowi zamówiony towar na próbę, celem zbadania jego właściwości i uznania go za dobry. W takim przypadku Klient zostanie obciążony kosztami transportu i opakowania jedynie w przypadku dojścia do skutku umowy sprzedaży.

  4. Jeśli nie postanowiono inaczej, okres próby wynosi 45 dni od dnia wydania towaru -próby Klientowi, chyba że Strony postanowiły inaczej. Okres próby może ulec przedłużeniu w trakcie jego biegu za zgodą obu stron.

  5. Jeżeli w terminie 2 dni przed dniem upływu okresu próby Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy sprzedaży, przyjmuje się, iż uznał towar – próbę za dobry. W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży następuje pierwszego dnia roboczego po upływie okresu próby, chyba że strony postanowiły inaczej.

  6. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z towaru – próby, podlega on zwrotowi. LTM na swój koszt dokonuje jego odbioru przez wybranego przez siebie spedytora. Jeśli nie postanowiono inaczej, Klient rezygnujący z zamówionego towaru - próby zobowiązany jest wydać spedytorowi towar - próbę w tym samym miejscu, w którym go odebrał lub w innym miejscu po uprzednim jego uzgodnieniu z LTM. Po otrzymaniu zwrotu towaru – próby od klienta LTM wystawi fakturę korygującą.

  7. Klient zostanie wcześniej poinformowany przez pracownika LTM za pomocą środka bezpośredniego przekazu na odległość, przez jakiego spedytora bądź osobę zostanie odebrany towar dostarczony na próbę. W przypadku wydania towaru powierzonego na próbę innemu spedytorowi lub osobie niż wskazany przez LTM, LTM nie ponosi odpowiedzialności za skutki tym spowodowane tzn. zagubienie towaru, kradzież itd.

  8. W przypadku wydania towaru powierzonego na próbę spedytorowi lub osobie innej niż wskazana przez LTM i zagubienia go bądź kradzieży, Klient zostanie obciążony przez LTM kwotą wynikającą z wartości dostarczonych na próbę towarów. 9. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wyłącza się możliwość uznania, iż którakolwiek ze stron w związku z towarem – próbą odniosła jakąkolwiek korzyść lub szkodę (stratę) stanowiąca podstawę do jakichkolwiek roszczeń oraz ponoszenia dalszych opłat, w tym publicznoprawnych, z zastrzeżeniem wypadków, gdy towar – próba został w okresie próby utracony albo uszkodzony lub został zwrócony przez Klienta po zakończeniu okresu próby w stanie zużycia wykraczającym poza naturalne następstwa prawidłowego używania towaru. W takich przypadkach Klient może zostać obciążony przez LTM obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz LTM w wysokości: a) w przypadku utraty towaru - wysokości odpowiadającej równowartości nowego towaru wedle cennika obowiązującego w LTM w dniu ustalania wysokości odszkodowania; b) w przypadku uszkodzenia lub nadmiernego zużycia towaru – wysokości odpowiadającej sumie kwoty o jaką wedle LTM wartość zwróconego towaru, w stosunku do wartości towaru z dnia jego wydania Klientowi na okres próby, uległa zmniejszeniu w związku z jego uszkodzeniem lub nadmiernym zużyciem oraz kosztów dodatkowych poniesionych przez LTM celem naprawienia towaru lub przywrócenia jego stanu z chwili wydania towaru Klientowi na okres próby.

 4. IV. Dostawa

  1. Dostawa oferowanych towarów odbywa się z magazynu LTM tj. 61-449 Poznań, ul. Wichrowa 20C lub innego wskazanego przez LTM.

  2. LTM zobowiązany jest dostarczyć oferowany towar, jak i towar – próbę do miejsca ustalonego z Klientem. W przypadku towaru i towaru – próby przeznaczonego na eksport LTM zobowiązany jest dokonać odprawy celnej (o ile taka będzie wymagana).

  3. Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru oraz towaru – próby od momentu załadowania ponosi Klient.

  4. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Klient ponosi koszty transportu i opakowania. W przypadku towaru – próby Klient zostanie obciążony kosztami transportu i opakowania jedynie w przypadku dojścia umowy sprzedaży do skutku.

  5. Za koszty transportu przyjmuje się również koszty załadowania, rozładunku i ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty, które zostały poniesione w związku z transportem.

  6. Terminy dostawy wskazane przez Klienta stanowią jedynie przybliżone terminy realizacji zamówienia. Nie są one wiążące dla LTM.

  7. W przypadku braku odpowiedniej ilości zamówionych towarów w magazynie LTM, LTM zastrzega sobie możliwość realizacji przyjętego zamówienia poprzez dostawy częściowe bez konieczności wcześniejszego uzgadniania tego z Klientem.

  8. W przypadku przekroczenia przez LTM terminu dostawy o więcej niż trzydzieści dni, LTM uzgodni z Klientem dodatkowy termin dostawy. W przypadku niedotrzymania przez LTM terminu dodatkowego Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do LTM. W takim przypadku LTM nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

  9. W przypadku wystąpienia niezawinionych przez LTM okoliczności, w tym w szczególności siły wyższej, które spowodować mogą opóźnienie, utrudnienie w dostawie lub z jakichkolwiek innych przyczyn uniemożliwiają terminowe wykonanie dostawy zamówionego towaru, LTM może odstąpić od dostawy zamówionego towaru.

  10. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności ingerencję urzędową, zakłócenia ruchu oraz zakłócenia w pracy wywołane przyczynami politycznymi, gospodarczymi, braki paliw i materiałów technologicznych, braki materiałowe, problemy materiałowe, problemy z zaopatrzeniem w energię, opóźnienia przewozowe spowodowane zakłóceniami komunikacyjnymi i nieodwracalnymi zdarzeniami występującymi w LTM lub w innych zakładach, od których uzależniona jest działalność LTM.

  11. Jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży LTM poweźmie wątpliwości co do wypłacalności Klienta, LTM może wstrzymać się z dostawą zamówionego towaru aż do momentu dokonania pełnej płatności przez Klienta na rzecz LTM.

 5. V. Ceny, zaliczki

  1. Ceny obowiązują loco fabryka.

  2. Określone w zamówieniach i podawane przez LTM w ofertach, cenniku i innych informacjach ceny, są cenami netto. Ceny te nie obejmują podatku od towarów i usług, kosztów transportu oraz kosztów opakowania.

 6. VI. Płatności

  1. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny kupna w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury. Faktura obejmuje również koszty dodatkowe (w tym w szczególności transport i opakowanie).

  2. Faktura doręczana jest wraz z zamówionym towarem. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na skutek pozytywnego upływu okresu próby, faktura płatna jest w ciągu 10 dni od upływu okresu próby, chyba że strony ustaliły inaczej. Faktura taka wysyłana jest Klientowi listem poleconym (ew. za potwierdzeniem odbioru).

  3. Faktura jest wezwaniem do terminowej zapłaty należności.

  4. Pod warunkiem dokonywania przez Klienta wcześniejszych płatności w terminie oraz braku zaległości płatniczych w dniu wystawienia faktury, LTM może zastosować skonto w wysokości 2 %.

  5. Płatność uważa się za dokonaną, jeśli Klient dokona wpłaty ceny wynikającej z faktury na konto LTM. Za dzień dokonania wpłaty w przypadku wpłat na konto bankowe przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego LTM.

  6. LTM nie będzie obciążane żadnymi opłatami ze strony Klienta, w tym w szczególności kosztami przelewów bankowych lub przekazów, jakie mogą powstać w związku z uiszczeniem ceny zakupu.

  7. LTM zastrzega sobie prawo żądania od Klienta zabezpieczenia, w szczególności w formie gwarancji bankowych, weksla in blanco, poręczenia oraz prawa do pobierania zaliczek. Wysokość i termin uiszczenia zaliczek określana będzie każdorazowo przez LTM.

  8. W przypadku gdy dostawa towaru ma nastąpić za granicą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki.

  9. Potrącenie wzajemnych wierzytelności między LTM a Klientem jest wyłączone, chyba że są to wierzytelności bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu powołanego do rozpoznawania i rozstrzygania roszczeń.

  10. W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur przekracza 14 dni wszystkie pozostałe należności Klienta w stosunku do LTM stają się natychmiast wymagalne, choćby termin ich zapłaty jeszcze nie minął. Wszelkimi ewentualnymi kosztami poniesionymi przez LTM w celu uzyskania pełnej zapłaty zostanie obciążony Klient.

  11. W przypadku nie dotrzymania przez Klienta terminu płatności, LTM przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości równej 0,1 % kwoty zadłużenia dziennie.

  12. LTM zastrzega sobie możliwość odsprzedaży przysługujących mu wobec Klienta wierzytelności.

  13. Klient nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności powstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez LTM zobowiązań na inne podmioty bez zgody LTM wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

  14. Brak zapłaty lub opóźnienie w zapłacie upoważnia LTM do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy.

  15. Wpłacane przez Klienta kwoty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnego długu Klienta.

 7. VII. Zastrzeżenie prawa własności

  1. LTM zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do całkowitej zapłaty ceny wynikającej z faktury wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi. Własność towarów przechodzi na Kupującego po spełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, w szczególności po zapłaceniu ceny.

  2. W przypadku płatności za pomocą papierów wartościowych, w tym w szczególności weksli i czeków LTM pozostaje właścicielem towaru do momentu całkowitego ich spieniężenia.

  3. Ustanowienie zastawu lub innych ograniczonych praw rzeczowych na towarach objętych zastrzeżonym prawem własności LTM na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również udostępnianie w jakiejkolwiek formie osobom trzecim towarów objętych zastrzeżonym prawem własności LTM.

 8. VIII. Gwarancja

  1. LTM udziela gwarancji na oferowane towary na okres 24 miesięcy, który liczony jest od dnia wydania towaru.

  2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze oraz powstałe z winy LTM.

  3. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji polega albo na wymianie towaru wadliwego na wolny od wad albo na zwrocie ceny za uprzednim zwrotem wadliwego towaru.

  4. LTM pozostawia sobie możliwość wyboru sposobu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. Klient nie ma uprawnienia do takiego wyboru.

  5. W przypadku dostarczenia niewłaściwej ilości towaru, niewłaściwego towaru lub innych podobnych zdarzeń Klient zobowiązany jest zawiadomić LTM o takim fakcie w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. W takim wypadku LTM zastrzega sobie możliwość uzupełnienia towaru lub jego wymiany w możliwym do uzyskania terminie. Jeżeli ani uzupełnienie towaru, ani jego wymiana nie jest możliwa, LTM dokona zwrotu ceny.

  6. LTM nie odpowiada za szkody (utracone korzyści i straty) powstałe w wyniku niemożności korzystania z wadliwego towaru.

  7. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

   1. uszkodzenia wynikłego na skutek niewłaściwego lub niezgodnego użytkowania, instalacji, obsługi i przechowywania,

   2. braku odpowiedniej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i powstania wad tym wywołanych,

   3. usterek powstałych w wyniku samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych w towarze,

   4. zmiany przeznaczenia towaru,

   5. utraty faktury VAT oraz dokumentu przewozowego, będącej jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie towaru lub niemożliwości jej odczytania,

   6. naturalnego zużycia materiałów.

  8. Wyłącza się odpowiedzialność LTM z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

 9. IX. Miejsce wykonania i właściwość sądu

  1. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, miejscem wykonania umowy jest każdorazowo siedziba LTM.

  2. Ewentualne spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków handlowych lub umowy należą do jurysdykcji sądów polskich.

  3. Spory, o których mowa w ust. 2 strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi siedziby LTM (Poznań).

  4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 10. X. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości przez LTM danych osobowych oraz innych danych przekazanych przez Klienta w związku z zawarciem umowy.

  2. Dane, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez LTM dla celów marketingowych i promocyjnych oraz dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy Klientem a LTM.

 11. XI. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  2. Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień z jakichkolwiek przyczyn uznane zostałoby za nieważne, nie powoduje to nieważności zawartej miedzy stronami umowy. W miejsce takich postanowień stosować należy odpowiednie przepisy prawa, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz zamiaru stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.

Dane teleadresowe

Lenzkes Techniki Mocowania Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 20C

60-449 Poznań

NIP: 972-10-02-672

Email: biuro.pl@lenzkes.com

Tel: +48 616 39 7611Szybki kontakt

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: